Ogłoszenie

25.01.2023

   Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo - wychowawczej może być osoba posiadające następujące kwalifikacje:1.W przypadku wychowawcy - wykształcenie wyższe: a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna,psychologia,praca socjalna  nauki  o rodzinie lub innym kierunku,którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną,pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.  W placówce opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która; 1.Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona. 2.Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. 3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.4.Jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do tej pracy. Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań na adres  CAPOW 57-300 Kłodzko, ul. Korczaka 1 lub adres email: dd-kl@post.pl.Kontakt telefoniczny 74 867 35 93.                                                                                                                


Ilość wyświetleń: 23
Opublikowano: 25.01.2023 (11:04)
Monika Kotuła

« inne aktualności