Przedmiot działania

Centrum Administracyjne zapewnia kompleksową obsługę zadań powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej, sprawowanej przez placówki opiekuńczo-wychowawcze  w zakresie:
a) opieki nad dzieckiem i rodziną – objęcia opieką dzieci i młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej,
b) objęcia opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo oraz pracy z rodziną biologiczną tych dzieci,
c) zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki całodobowej i wychowania oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb,
d) realizacji planu pomocy dziecku,
e) zapewnienia dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,
f) zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
g) podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, bądź innej rodzinnej formy zastępczej.

Całokształtem działalności Centrum i placówek kieruje Dyrektor zatrudniony przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego. Podstawą gospodarki finansowej Centrum i placówek jest roczny plac finansowy obejmujący dochody i wydatki sporządzony przez Dyrektora Centrum. Szczegółową organizację wewnętrzną, podział zadań i obowiązków określają Regulaminy Organizacyjne zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powiatu Kłodzkiego.

Opublikowano:
23.02.2016 (11:51)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość wyświetleń: 2 259