To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2016 (13:36) - zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa błędu literalnego

Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania

Korespondencja wpływająca do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki a po dekretacji dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu  lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Skladnicy akt. W sprawach należących do właściwości działania Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną bądź elektronicznie na platformie ePUAP pod adresem epuap.gov.pl a także osobiście w godz. od 7.00 do 15.00 w dni powszednie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z dnia 07.01.2016 r. poz.23).
Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłacznie po podpisaniu przez Dyrektora CAPOW lub osobę upoważnioną do zastępstwa.
Nasz adres do korespondencji:
Cenrtum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. dr J. Korczaka 1
57-300 Kłodzko
tel./fax:  74  867 35 93

         sekretariat        74  867 35 93 w. 11          e-mail: ela.niepokojnospam@nospamddkl.pl
         gł.księgowy      74  867 35 93 w. 14         e-mail: w.czerniaknospam@nospamddkl.pl
         pr.socjalny        74  867 35 93 w. 17
         kadry                 74  867 35 93 w. 19
         POW nr 1          74  867 35 93 w. 18
e-mail: dd-klnospam@nospampost.pl
Nadzór nad prawidłowością, trminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję sprawuje Starszy Administrator.
Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 15.00. rejestr skarg i wniosków prowadzi Starszy Administrator.

Podczas nawiązywania telefonicznego kontaktu w sprawach dotyczących wychowanków po godzinie 15.00 należy odczekać dłuższą chwilę, aż centrala telefoniczna przełączy połączenie lub wybrać numer wewnętrzny 18 do Placówki Opiekńczo-Wychowawczej nr 1.

Opublikowano:
20.07.2016 (13:36)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość wyświetleń: 571