Informacje nieudostępnione

 Na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. (Dz.U.2001 Nr 112 pooz.1198 ze zm.,) informacje nie publikowane w Biuletynie są dostępne:
- w formie opracowań pisemnych, kserokopii,informacji ustnej - w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00;
- na wniosek o udostępnienie informacji  Wniosek o udostępnienie informacji.doc

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).
Tajemnicy przedsiębiorcy, chba, że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
a) ograniczenie to nie dotyczczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (ogłoszony tekst jednolity w Dz.U. z dnia 03.09.2014, poz. 1182).

Opublikowano:
20.07.2016 (13:53)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość wyświetleń: 2 046