bip.gov.pl
A A A K
BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku prowadzi rejestry i ewidencje w formie ksiąg, wykazów,spisów, kartotek metodą tradycyjną lub za pomocą środków informatycznych. 
Informacje zawarte w nich udostępniane są na wniosek osób zainteresowanych i uprawnionych do tego osób i instytucji na zasadach określonych  w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922).
Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w składnicy akt odbywa się na zasadach określonych w" Instrukcji w sprawie organizacji i zakresie działania składnicy akt".
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku prwowadzi następujące rejestry i ewidencje:
- rejestr zarządzeń dyrektora jednostki;
- ewidencja wychowanków;
- księga meldunkowa wychowanków; 
- rejestr wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze;
- rejestry wychowanków przebywających na ucieczkach;
- karty odzieżowe wychowanków;
- ewidencja pracowników jednostki;
- ewidencje wynikające ze stosunku pracy;
- rejestr zwolnień lekarskich;
- rejestr delegacji służbowych;
- ewidencja płacowa (karty wynagrodzeń pracowników);
- rejestr upoważnień i pełnomocnictw;
- rejestr kancelaryjny korespondencji przychodzącej i wychodzącej wg jednolitego rzeczowego wykazu akt;
- rejestr skarg i wniosków;
- rejestr kontroli zewnetrznych;
- rejestr wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych;
- wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
- ewidencja pieczęci i stempli;
- rejestr zamówień publicznych;
- rejestr umów;
- rejestr najmu, dzierżawy i użyczenia;
- ewidencja środków trwałych;
- ewidencja finansowo-księgowa;
- ewidencja druków ścisłego zarachowania;
- ewidencja dochodow i wydatków;
- książki obiektów budowlanych;
- rejestr wypadków w pracy i chorób zawodowych;
- karty ewidencyjne środków ochrony indywidualnej;
- rejestr zbiorów danych osobowych;
- ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
- archiwum dokumentacji płac;
- archiwum dokumentacji księgowej;
- archiwum akt osobowych wychowanków i pracowników.Opublikowano:
24.11.2016 (15:08)
Elżbieta Niepokój
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość odsłon: 1 279