Deklaracja dostępności

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-10-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre dokumenty w formie plików PDF mogą być niedostępne cyfrowo ze względu na ich graficzną formę, wynikającą ze skanowania oryginałów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą przełączać elementy nawigacji za pomocą klawisza [Tab],
  • skrót klawiszowy [Ctrl][+] służy do powiększania zawartości strony,
  • skrót klawiszowy [Ctrl][-] służy do pomniejszania zawartości strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Niepokój, e-mail: ela.niepokoj@ddkl.pl, numer telefonu: 74 867 93 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jest jednostką obsługującą placówki przeznaczone dla dzieci i młodzieży bez orzeczeń o niepełnosprawnościach fizycznych. Ze względu na charakter prowadzonej działalności nie zatrudnia się osób z niepełnosprawnościami, nie jest też wymagana konieczność zapewnienia przystosowań dla osób niepełnosprawnych. Dostępną przestrzenią komunikacyjną jest obszerny dziedziniec, do którego prowadzi wewnętrzna droga dojazdowa z kostki brukowej.

Raport o stanie zapewniania dostępności (PDF)

Opublikowano:
11.05.2021 (14:22)
Administrator serwisu
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2021
Ilość wyświetleń: 944