O jednostce

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku od dnia 1 lipca 2014 r.jest jednostką organizacyjną Powiatu Kłodzkiego zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną  i organizacyjną placówkom opiekuńczo-wychowawczym wchodzącym w struktury Centrum. Do zadań Centrum należy kompleksowa obsługa zadań powiatu w zakresie instutucjonalnej pieczy zastępczej. Jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów zwłaszcza w oparciu o:
Statut (PDF);
- Regulamin Organizacyjny (PDF);
- Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz, 1868, ze zm.)
- Ustawa z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r.poz. 697, ze zm.)
- Rozporzadzenie MPiPS z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292,poz.1720)
- Zezwolenia Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych:
  Rejestr pod nr DD 4/8/10, DD 83/8/14 i DD 84/8/14
- Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2016 r. poz,1870, ze zm.)
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo Wychowawczych prowadzi akta spraw, które przechowywane są w  poszczególnych komórkach organizacyjnych i składnicy akt.

Opublikowano:
16.11.2022 (12:37)
Monika Kotuła
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 16.02.2016
Ilość wyświetleń: 4 321