Przyjmowanie spraw oraz sposób ich załatwiania

Korespondencja wpływająca do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych jak i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki a po dekretacji dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu  lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt i Instrukcja w sprawie organizacji Skladnicy akt. W sprawach należących do właściwości działania Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną bądź za pomocą platformy ePUAP pod adresem epuap.gov.pl  a także osobiście w godz. od 7.00 do 15.00 w dni powszednie.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z dnia 07.01.2016 r. poz.23).
Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłacznie po podpisaniu przez Dyrektora CAPOW lub osobę upoważnioną do zastępstwa.
Adres do korespondencji i telefony kontaktowe:
Cenrtum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. dr J. Korczaka 1
57-300 Kłodzko
tel.:  74  867 35 93
e-mail: dd-kl@post.pl

- gł.księgowy 74/867 35 93 w.102 e-mail: w.czerniaknospam@nospamddkl.pl
- sekretariat  74/867 35 93 w.101 
- pr.socjalny  74/867 35 93 w.104
- kadry  74/867 35 93 w.103
- POW nr 1  74/867 35 93 w.106
W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłodzku.
Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Kłodzku
4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.
Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Nadzór nad prawidłowością, trminowością udzielenia odpowiedzi na korespondencję sprawuje GŁówny Administrator.
Osoby zainteresowane osobistym kontaktem z Dyrektorem jednostki proszone są o uprzednie umówienie się.
W sprawie skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 15.00. rejestr skarg i wniosków prowadzi Główny Administrator.

Opublikowano:
13.03.2024 (11:30)
Monika Kotuła
Autor: Elżbieta Niepokój
Utworzono: 09.02.2016
Ilość wyświetleń: 3 139